• yehoshua steinberg

Geula: emancipation or Expulsion?

Updated: Jul 27, 2020Geula: emancipation or Expulsion?

I. You Can Take Slaves out of the country, but…

The Zohar Chadash tells of two types of salvation in Egypt:

זוהר חדש (פ’ יתרו, דף נב.): אני ה’ אלהיכם אשר הוצאתי אתכם וכו’ – בהאי פסוקא שאל רבי ייסא זעירא דמן חברייא מרשב”י וא”ל, אית [לי] למשאל שאילתא חדא מינך ומשבשא לי בלבאי, ואנא דחיל מלמשאל מינך, ואמינא אי נשאל דחילנא דילמא איתענש; אי לא נשאל משבשא לי בלבאי. א”ל ר”ש אימא. א”ל האי דקב”ה מדכר להון לישראל בכל אתר ואתר אני ה’ אלהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים. מאי רבותא אוליף הכא? תנאה שלים הוא הדא דאמר לאברהם: כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם וגו’ ואחרי כן יצאו ברכוש גדול (בר’ טו:יג-יד), א”כ למה לאדכרא להון מילתא דא בכל אתר ואתר? א”ל תא חזי ברי, קב”ה לא אתני עם אברהם אלא דיפיק ית ישראל מן גלותא דמצרים – ולא מתחות שעבודא דדחלא אחרא, דודאי ישראל כד הוו במצרים אסתאבו ואתטנפו גרמיהון בכל זיני מסאבו, [עד דהוו] שראן תחות ארבעים ותשע חילי דמסאבותא. וקב”ה אפיק יתהון מתחות פולחן כל שאר חילין.

Zohar Chadash (Yisro, 52a): “I am the Lord, your God, Who brought you out of the land of Egypt” (Lev. 19:36) – R. Yeisa the Small of the Colleagues posed a question on this verse to R. Shimon bar Yochai. He said: I would like to ask a question of you which pounds in my heart, but I am afraid to ask it. On the one hand, if I ask it I fear I may deserve punishment; but if I don’t, I shall remain confused. Rabbi Shimon told him to ask. So he asked: “I am the Lord, your God, Who brought you out of the land of Egypt” – what is the novelty being taught us [in the fulfillment of this promise], did not Hashem fully stipulate in his covenant with Abraham: “You shall surely know that your seed will be strangers in a land that is not theirs, and they will enslave them and oppress them, for four hundred years… and afterwards they will go forth with great possessions.” (Gen. 15:13, 14) – If so, why is the verse repeated so often? Rabbi Shimon answered him: come and see my son, the Holy One Blessed be He stipulated only that he would remove Israel from the Egyptian exile – but not from the influence of foreign deities; for the Israelites in Egypt had surely defiled and contaminated themselves with all manner of abominations, until they lived under the influence of the forty-nine powers of impurity – and the Holy One, blessed be He separated them from the service of all these forces.

What is Rabbi Shimon bar Yochai’s source to distinguish between these two paradigms?

II. Inharmonious Homonyms

גאל – Terms of redemption:

גאולה is one of the four expressions the Torah uses to foretell the emancipation from Egypt:

שמות ו:ו – לכן אמר לבני ישראל אני ה’ והוצאתי אתכם מתחת סבלת מצרים והצלתי אתכם מעבדתם וגאלתי אתכם בזרוע נטויה ובשפטים גדלים. פסוק ז: …ולקחתי אתכם לי לעם.

Ex. 6:6 – Therefore, say to the children of Israel, ‘I am the Lord, and I will take you out from under the burdens of the Egyptians, and I will save you from their labor, and I will redeem you with an outstretched arm and with great judgments. 7. And I will take you to Me as a people.

גאולה is used in other contexts to denote redemption as well:

בר’ מח:טז – המלאך הגאל אתי מכל רע יברך את הנערים.

Gen. 48:16 – may the angel who redeemed me from all harm

שמות טו:יג – נחית בחסדך עם זו גאלת נהלת בעזך אל נוה קדשך.

Ex. 15:13 – With Your loving kindness You led the people You redeemed

ויקרא כה:כד – ובכל ארץ אחזתכם גאלה תתנו לארץ.

Lev. 25:24 – Therefore, throughout the land of your possession, you shall give redemption for the land.

_____________

On the other hand, the term is used many times in the Tanach with a very different meaning:

גאל – Terms of defilement:

ישע’ נט:ג – כי כפיכם נגֹאֲלו בדם.

Isa. 1:3 – For your hands were defiled with blood.

מלאכי א:ז – מגישים על מזבחי לחם מגֻאל.

Mal. 1:7 – You offer on My altar defiled food.

מלאכי א:יב – שלחן אדני מגֹאָל הוא.

Mal. 1:12 – The Lord’s table is defiled.

_____________

A similar term to גאל in this sense is געל:

געל – Terms of rejection:

ויק’ כו:יא – ולא תגעל נפשי.

Lev. 26:11 – and My Spirit will not reject you

ויק’ כו:ל – וגעלה נפשי אתכם.

Lev. 26:30 – And My Spirit will reject you.

ש“ב א:כא – כי שם נגְעַל מגן גבורים.

II Sam. 1:21 – For there the shield of the mighty was rejected

יר‘ יד:יט – אם בציון געלה נפשך.

Jer. 14:19 – Has Your soul despised Zion?

_____________

The commentators equate the two:

When גאל  meets געל:

עזרא ב:סב – ויגֹאֲלו מן הכהנה.

Ezra. 2:62 – they were disqualified from the priesthood

רש”י (שם): ויגאלו – שהיו מגואלים ומגועלים.

Rashi: ויגאלו – for they were defiled and purged

איוב ג:ה – יגְאָלֻהו חשך וצלמות.

Job 3:5 – May darkness and the shadow of death defile it

מצ”צ (שם): יגאלהו – כמו יגעלהו ב’ע’, ועניינו טנוף ולכלוך. וכן: לחם מגואל (מלאכי א:ז).

Metudas Zion: Defile it – יגאלנו here is like יגאלנו with an ע’. The meaning is soiling and filth. Comp. “polluted bread” (Mal. 1:7).

_____________

III. Opposites Attract?

Rabbi S. R.Hirsch comparesגאל to other seemingly self-contradictory verbs:

רשר”ה שמות ו:ו – וגאלתי אתכם בזרוע נטויה – מעניין דל”גאל” בבואו בבנין פיעל משמעות הפוכה (בדומה ל’שרש’, ‘סקל’ ועוד). ההוראה בבנין קל היא: למשוך אל עצמו דבר כדי למלטו מהשפלה. ובפיעל: לדחות מעל עצמו דבר, כדי להימלט מההשפלה שבחזקתו. כן קרוב לזה ‘געל’: להשליך מעל עצמו, וכן בלשון חכמים: הגעלה.

Rabbi S. R. Hirsch Ex. 6:6 – It is interesting that (like e.g. שרש and סקל) when גאל appears in the פיעל form, it has the opposite meaning[1]. In the קל it means: to draw something towards oneself in order to spare it from disgrace. In the פיעל it means: to repel something from oneself in order to spare oneself the disgrace of holding it. Related to this sense of גאל is געל, “to cast off oneself,” and the Rabbinic term הגעלה, “the purging of an absorbed substance.”

_____________

Examples of words with opposite meanings:

שרש – Terms of planting/implanting:

תה’ פ:י – ותַּשְרֵש שרשיה ותמלא הארץ.

Ps. 80:10 – It took root and filled the land

איוב ה:ג – אני ראיתי אויל משריש.

Job 5:3 – I have seen a fool taking root.

_____________

שרש – Terms of uprooting:

איוב לא:יב – ובכל תבואתי תְשָרֵש.

Job 31:12 – and it uproots all my grain

To plant a shrub or sapling with its roots, it has to have been uprooted from its previous

locale.

_____________

סקל – Terms of stoning:

מ”א כא:יג – ויסקלוהו באבנים.

I Kings 21:13 – And they stoned him with stones, and he died.

_____________

סקל – Terms of removing stones[2]:

ישע’ ה:ב – ויעזקהו ויְסַקְּלֵהו.

Isa. 5:2 – And he fenced it in, and he cleared it of stones.

ישע’ סב:י – סַקּלוּ מֵאֶבֶן.

Isa. 62:10 – clear it of stones.

In order to accomplish the act of stoning, the stones must be removed from another location.

_____________

גדד – Terms of slashing/splitting:

דב‘ יד:א – לא